У судској писарници обављају се административно-технички послови по свим предметима, као и пријем и експедиција поште. У ове послове улазе и вођење уписника, формирање и расподела предмета, чување предмета, састављање статистичких извештаја и пружање информација странкама. Предмети се формирају у судској писарници, уносе се у уписник под одређеним редним бројем и додељују у рад одређеном судији појединцу или судском већу. Странке могу директно контактирати са судијама, али због обима посла и веће ефикасности, са судом се углавном контактира писменим путем, преко поште, или се писмени поднесци лично донесу у пријемну канцеларију суда.

У писарници се странке могу упознати са одређеним предметом и од службеника ће добити потребне информације. Предмети се у писарници чувају као активни предмети и као архивирани. О структури предмета и о раду судских већа писарница саставља редовне извештаје за судску управу, апелациони и врховни касациони суд и за министарство правде.

Радом судске писарнице руководи управитељ судске писарнице и он је одговоран директно преседнику суда. Судска писарница је подељена на одсеке, односно писарнице које су придружене одређеним судским оделењима (одсек писарнице за кривичне предмете која се налази при кривичном оделењу или како се скраћено зове кривична писарница и одсек парничне писарнице).

Молба за фотокопију преписа предмета у току *

Молба за фотокопију преписа предмета из архиве *

Молба за прегледање списа предмета у писарници суда *

Формулар за притужбу на рад суда *

Захтев за признање стране судске одлуке *

*  За преглед наведеног докумената потребно је да на вашем рачунару имате инсталиран програм "Adobe reader", који можете преузети ОВДЕ.