Надлежности неких од институција на територији града Пожаревца

 

Полицијска Управа

Грађани могу у Полицијској управи:

* Пријавити припрему или извршење кривичних дела и учиниоца
* Извадити ЛИЧНУ КАРТУ
* Пријавити промену ПРЕБИВАЛИШТВА
* Пријавити и одјавити БОРАВИШТЕ
* Извадити ПАСОШ
* Извадити ВОЗАЧКУ ДОЗВОЛУ
* Извршити РЕГИСТАРАЦИЈУ ВОЗИЛА
* Извадити ДРЖАВЉАНСТВО (захтев, отпуст...)
* Извадити Дозволу за ношење оружја
* Пријавити боравиште странаца
 

Кликом на наредни линк можете сазнати нешто више о надлежностима Министарства унутрашњих послова:

 

Град / Општина


* овера потписа, преписа и рукописа;
* издавање уверења о држављанству;
* издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих;
* правна помоћ грађанима општине;
* промена имена, презимена;
* венчања;
* давање извода из бирачких спискова;
* Издавање грађевинских дозвола (за физичка лица);
* издавање употребних дозвола (за физичка лица);
* издавање решења о постављању привремених објеката (киоска на јавним површинама);
* доношење решења о рушењу бесправно подигнутих објеката и објеката који одступају од одобреног пројекта;
* доношење решења из области комуналне инспекције у вези сузбијања уличне продаје;
* уклањање бесправних објеката са јавних површина;
* давање извода из техничке документације.
* отварање занатских, трговинских и услужних радњи;
* отварање радних књижица;
* остваривање права на накнаду из борачке и инвалидске заштите;
* давање социјалних накнада.
* Издавање решења у управном поступку по пречем праву градње експропријације, деекспропријације и изузимање земљишта;
* увођење у посед по захтеву грађана.
 

Кликом на наредни линк можете сазнати нешто више о надлежностима Града Пожаревца, као јединице локалне самоуправе:

 

 

Служба правне помоћи

Странка којој је потребна стручна помоћ приликом састављања докумената која се подносе суду (тужбе, предлози за покретање поступака и други поднесци) или правни савет може се обратити Служби правне помоћи у Скупштини општине са територије на којој има пребивалиште,уколико она има организовану такву службу. Од општина које се налазе на територији суда, само општина Вождовац, за своје грађане пружа правну помоћ.

Велики број невладиних организација пружа бесплатну правну помоћ или уз малу надокнаду за одређене категорије становништва као што су расељена лица, избегла лица, НВО, жене, малолетнице и др.