Закоником о кривичном поступку утврђују се правила чији је циљ да нико невин не буде осуђен, а да се учиниоцу кривичног дела изрекне кривична санкција под условима које прописује кривични закон, на основу законито и правично спроведеног поступка. Овим закоником утврђују се и правила о условном отпусту, рехабилитацији, престанку мере безбедности и правних последица осуде, остваривању права лица неосновано лишеног слободе и неосновано осуђеног, одузимању имовинске користи, решавању имовинскоправног захтева и издавању потернице и објаве.

Вођење сваког кривичног поступка подразумева присуство већег броја лица, као што су судија, тужилац, окривљени, сведоци, судски вештаци и сл. Сва ова лица називају се кривично процесним субјектима и у кривичном поступку имају одређена права и обавезе.
 
 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

- Осумњичени је лице према коме је због постојања основа сумње да је учинило кривично дело надлежни државни орган у предистражном поступку предузео радњу прописану овим закоником и лице против кога се води истрага;

- Окривљени је лице против кога је подигнута оптужница која још није потврђена, или против кога је поднет оптужни предлог, приватна тужба или предлог за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења, а главни претрес или рочиште за изрицање кривичне санкције још није одређено, односно израз који служи као општи назив за осумњиченог, окривљеног, оптуженог и осуђеног;

- Оптужени је лице против кога је оптужница потврђена и лице за које је поводом оптужног предлога, приватне тужбе или предлога за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења одређен главни претрес или рочиште за изрицање кривичне санкције у скраћеном кривичном поступку;

- Осуђени је лице за које је правноснажном одлуком суда утврђено да је учинилац кривичног дела или противправног дела одређеног у закону као кривично дело, осим ако се на основу одредаба Кривичног законика сматра неосуђиваним;

- Тужилац је јавни тужилац, приватни тужилац и оштећени као тужилац;

- Јавни тужилац је Републички јавни тужилац, апелациони јавни тужилац, виши јавни тужилац, основни јавни тужилац, јавни тужилац посебне надлежности, заменици јавних тужилаца и лица која су законом овлашћена да их замењују;

- Приватни тужилац је лице које је поднело приватну тужбу због кривичног дела за које је законом прописано кривично гоњење по приватној тужби;

- Оштећени као тужилац је лице које је преузело кривично гоњење од јавног тужиоца;

- Оптужба је оптужница, оптужни предлог, приватна тужба и предлог за изрицање мере безбедности, односно израз који служи као општи назив за акт тужиоца у коме су наведена обележја кривичног дела или противправног дела одређеног у закону као кривично дело;

- Оштећени је лице чије је лично или имовинско право кривичним делом повређено или угрожено;

Заступник оштећеног је законски заступник и пуномоћник оштећеног, оштећеног као тужиоца и приватног тужиоца;

- Полиција је орган министарства унутрашњих послова, службеник тог органа и службеник одговарајућег иностраног органа који, у складу са међународним правом и овим закоником, предузима радње на територији Републике Србије, на њеном броду или ваздухоплову, као и други државни орган са полицијским овлашћењима, ако је то овим закоником или другим законом одређено;

- Поступак је предистражни поступак и кривични поступак;

- Орган поступка је јавни тужилац, суд или други државни орган пред којим се води поступак;

- Основ сумње је скуп чињеница које посредно указују да је учињено кривично дело или да је одређено лице учинилац кривичног дела;

- Основана сумња је скуп чињеница које непосредно указују да је одређено лице учинилац кривичног дела;

- Оправдана сумња је скуп чињеница које непосредно поткрепљују основану сумњу и оправдавају подизање оптужбе;

- Извесност је закључак о несумњивом постојању или непостојању чињеница, заснован на објективним мерилима расуђивања;

- Основно испитивање је постављање питања сведоку, вештаку или другом испитиваном лицу од стране странке, браниоца или оштећеног који је предложио испитивање;

- Унакрсно испитивање је постављање питања сведоку, вештаку или другом испитиваном лицу од стране супротне странке или оштећеног, после основног испитивања;

- Лишење слободе је хапшење, задржавање, забрана напуштања стана, притвор и боравак у установи који се, у складу са овим закоником, урачунава у притвор;

- Исправа је сваки предмет или рачунарски податак који је подобан или одређен да служи као доказ чињенице која се утврђује у поступку (члан 83. ст. 1. и 2.);

 

ОСНОВНА НАЧЕЛА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Свако се сматра невиним све док се његова кривица за кривично дело не утврди правноснажном одлуком суда. 

Државни и други органи и организације, средства јавног обавештавања, удружења и јавне личности дужни су да се придржавају наведеног правила и да својим јавним изјавама о окривљеном, кривичном делу и поступку не повређују права окривљеног.

Нико не може бити гоњен за кривично дело за које је одлуком суда правноснажно ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или је поступак правноснажно обустављен.

Правноснажна судска одлука не може бити измењена на штету окривљеног.

ПРЕДУЗИМАЊЕ И ПОЧЕТАК КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА

За кривична дела за која се гони по службеној дужности овлашћени тужилац је јавни тужилац, а за кривична дела за која се гони по приватној тужби овлашћени тужилац је приватни тужилац.

Кривично гоњење започиње:
1) првом радњом јавног тужиоца, или овлашћених службених лица полиције на основу захтева јавног тужиоца, предузетом у складу са овим закоником ради провере основа сумње да је учињено кривично дело или да је одређено лице учинило кривично дело;
2) подношењем приватне тужбе.

Ако јавни тужилац изјави да одустаје од оптужбе, на његово место може ступити оштећени као тужилац, под условима прописаним овим закоником.

 

ЗАКОНИТОСТ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА

Јавни тужилац је дужан да предузме кривично гоњење када постоје основи сумње да је учињено кривично дело или да је одређено лице учинило кривично дело за које се гони по службеној дужности.

За поједина кривична дела, када је то прописано законом, јавни тужилац може предузети кривично гоњење само на основу предлога оштећеног.

Изузетно, јавни тужилац може одлучити да одложи или не предузме кривично гоњење, под условима прописаним овим закоником.

Јавни тужилац и полиција дужни су да непристрасно разјасне сумњу о кривичном делу за које спроводе службене радње, и да са једнаком пажњом испитују чињенице које терете окривљеног и чињенице које му иду у корист.

ПОКРЕТАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Кривични поступак је покренут:

1) доношењем наредбе о спровођењу истраге;

2) потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага;

3) доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога у скраћеном поступку;

4) одређивањем главног претреса или рочишта за изрицање кривичне санкције у скраћеном поступк;

5) одређивањем главног претреса у поступку за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења.

 

ПОУКА О ПРАВИМА

Орган поступка је дужан да у складу са одредбама овог законика поучи окривљеног или другог учесника у поступку о правима која му припадају.

Ако би окривљени или други учесник у поступку услед незнања могао да пропусти неку радњу или не искористи своја права, орган поступка је дужан да га упозори на последице пропуштања.

 

ЗАБРАНА МУЧЕЊА, НЕЧОВЕЧНОГ ПОСТУПАЊА И ИЗНУДЕ

Забрањена је и кажњива свака примена мучења, нечовечног и понижавајућег поступања, силе, претње, принуде, обмане, медицинских захвата и других средстава којима се утиче на слободу воље или изнуђује признање или каква друга изјава или радња од окривљеног или другог учесника у поступку.

 

ОГРАНИЧЕЊА СЛОБОДА И ПРАВА ОКРИВЉЕНОГ

Пре доношења правноснажне одлуке о изрицању кривичне санкције, окривљеном могу бити ограничене слободе и права само у мери неопходној за остварење циља поступка, под условима прописаним закоником.

 

ЈЕЗИК И ПИСМО  У ПОСТУПКУ

У поступку су у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо, а други језици и писма у службеној употреби су у складу са Уставом и законом.

Поступак се води на језику и писму који су у службеној употреби у органу поступка, у складу са законом.

Странке, сведоци и друга лица која учествују у поступку имају право да у току поступка употребљавају свој језик и писмо, а ако се поступак не води на њиховом језику и ако, након поуке о праву на превођење, не изјаве да знају језик на коме се поступак води и да се одричу права на превођење, обезбедиће им се на терет буџетских средстава превођење онога што они или други износе, као и превођење исправа и другог писаног доказног материјала.

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ИЗРИЦАЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Кривичну санкцију учиниоцу кривичног дела може изрећи само надлежни суд у кривичном поступку који је покренут и спроведен у складу са овим закоником.

 

ДОКАЗИВАЊЕ

Терет доказивања оптужбе је на тужиоцу. Суд изводи доказе на предлог странака.

Суд може дати налог странци да предложи допунске доказе или изузетно сам одредити да се такви докази изведу, ако оцени да су изведени докази противречни или нејасни и да је то неопходно да би се предмет доказивања свестрано расправио.

Судске одлуке се не могу заснивати на доказима који су, непосредно или посредно, сами по себи или према начину прибављања у супротности са Уставом, овим закоником, другим законом или општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима, осим у поступку који се води због прибављања таквих доказа.

Суд је дужан да непристрасно оцени изведене доказе и да на основу њих са једнаком пажњом утврди чињенице које терете или иду у корист окривљеном.

Изведене доказе који су од значаја за доношење судске одлуке суд оцењује по слободном судијском уверењу. Пресуду, или решење које одговара пресуди, суд може засновати само на чињеницама у чију је извесност уверен. Сумњу у погледу чињеница од којих зависи вођење кривичног поступка, постојање обележја кривичног дела или примена неке друге одредбе кривичног закона, суд ће у пресуди, или решењу које одговара пресуди, решити у корист окривљеног.

ДУЖНОСТ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ УЧЕСНИКУ У ПОСТУПКУ

Сви државни органи дужни су да јавном тужиоцу, суду или другом органу поступка, као и окривљеном и његовом браниоцу на њихов захтев, пруже потребну помоћ у циљу прикупљања доказа.

 

Кликом на наредни линк можете преузети Законик о кривичном поступку, ради детаљнијег упознавања са основним правилима и свим фазама кривичног поступка.

Законик о кривичном поступку *

* За преглед наведених докумената потребно је да на вашем рачунару имате инсталиран програм "Adobe reader", који можете преузети ОВДЕ.