Страна судска одлука изједначује се са одлуком суда Републике Србије и производи правно дејство у Републици Србији само ако је призна суд Републике Србије.

За признање страних судских одлука у Републици Србији надлежни су Виши судови и Привредни судови, у зависности од материје.

Поступак и услови за признање стране судске одлуке прописани су Законом о решавању сукоба закона са прописима других земаља, као и у билатералним уговорима који регулишу ову материју.

УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СТРАНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ

Страна судска одлука признаће се ако је подносилац захтева за признање уз ту одлуку поднео и потврду надлежног страног суда, односно другог органа о правноснажности те одлуке по праву државе у којој је донесена.

Суд ће одбити признање стране судске одлуке ако поводом приговора лица против кога је та одлука донесена утврди да то лице није могло учествовати у поступку због неправилности у поступку.

Нарочито ће се сматрати да лице против кога је донесена страна судска одлука није могло учествовати у поступку због тога што му позив, тужба или решење којим је започет поступак није било лично достављено, односно што уопште није ни покушано лично достављање, осим ако се на било који начин упустило у расправљање о главној ствари у првостепеном поступку.

Страна судска одлука неће се признати ако у односној ствари постоји искључива надлежност суда или другог органа Републике Србије.

Ако тужени тражи признање стране судске одлуке која је донесена у брачном спору или ако то тражи тужилац, а тужени се не противи, искључива надлежност суда Републике Србије није сметња за признање те одлуке.

Страна судска одлука неће се признати ако је у истој ствари суд или други орган Републике Србије донео правноснажну одлуку или ако је у Републици Србији призната нека друга страна судска одлука која је донесена у истој ствари.

Суд ће застати са признањем стране судске одлуке ако је пред судомРепублике Србије у току раније покренута парница у истој правној ствари и међу истим странкама, и то до правноснажног окончања те парнице.

Страна судска одлука неће се признати ако је у супротности са Уставом Републике Србије утврђеним основама друштвеног уређења.

Страна судска одлука неће се признати ако не постоји узајамност.

Непостојање узајамности није сметња за признање стране судске одлуке донесене у брачном спору и у спору ради утврђивања и оспоравања очинства или материнства, као и ако признање или извршење стране судске одлуке тражи југословенски држављанин.

Постојање узајамности у погледу признања стране судске одлуке претпоставља се док се супротно не докаже, а у случају сумње у постојање те узајамности, објашњење даје савезни орган надлежан за послове правде.

Кликом на наредни линк можете преузети Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља, ради детаљнијег упознавања са основним правилима у вези са признањем страних судских одлука.

Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља.

 

* За преглед наведених докумената потребно је да на вашем рачунару имате инсталиран програм "Adobe reader", који можете преузети ОВДЕ.