У складу са чланом 55. Закона о уређењу судова, по притужбама грађана поступа председник суда. Одредбом члана 8. Закона о уређењу судова и члана 9. Судског пословника, уређено је право странке и другог учесника у судском поступку, на притужбу на рад суда, кад сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход.

 

Председник суда је дужан да о основаности притужбе и предузетим мерама писано обавести подносиоца притужбе и председника непосредно вишег суда у року од 15 дана од пријема притужбе.

Ако је притужба поднета преко министарства, вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се, истовремено министар, председник непосредно вишег суда и Високи савет судства.

Ако је предмет притужбе распоред места суђења или предузимања поједине судске радње, председник може одредити друго место суђења или предузимања судске радње, најкасније до припремног рочишта или првог рочишта за главну расправу, уколико се тиме омогућава остваривање права странке на несметан приступ суду и поштовање законом утврђене месне надлежности.

Наведену одлуку председник доноси најкасније у року од три дана од дана подношења притужбе суду.

Ако председник не одлучи о поднетој притужби, наведену одлуку доноси председник непосредно вишег суда.

 

Кликом на наредни линк можете преузети образац притужбе на рад суда.

Образац притужбе. *

За преглед наведеног докумената потребно је да на вашем рачунару имате инсталиран програм "Adobe reader", који можете преузети ОВДЕ.